Zakres czynności

Zgodnie z treścią przepisu art.79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 42, ze zmianami) notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne, we wszystkich czynnościach prawnych, co do których przepis prawa tej formy wymaga lub gdy taka jest wola stron,
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządza poświadczenia,
  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły z czynności, co do których tej formy wymaga właściwy przepis prawa,
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Czynności tych można dokonywać w kancelarii osobiście lub poprzez właściwie ustanowionego pełnomocnika.

Na życzenie klienta, notariusz może dokonać czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Wszystkie czynności, których przedmiotem jest obrót nieruchomościami lub spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, wymagają zachowania formy aktu notarialnego.

Przy dokonywaniu wymienionych wyżej czynności, notariusz ma obowiązek stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Każda osoba fizyczna biorąca udział w czynności, powinna więc posiadać i okazać notariuszowi dokument tożsamości, którym może być ważny dowód osobisty lub paszport, nadto powinna znać swój NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej).

Do niektórych czynności, a szczególnie do aktów poświadczenia dziedziczenia, konieczne jest przedłożenie przez strony aktów stanu cywilnego (odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa spadkobierców).

W przypadku, gdy osobą biorącą udział w czynności jest osoba prawna, osoby ją reprezentujące, powinny przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Pełnomocnik stawający do aktu notarialnego, powinien przedstawić przy czynności dokument pełnomocnictwa, sporządzony także w formie aktu notarialnego, zawierający w swej treści umocowanie do dokonania oznaczonej czynności.

notariusz w głogowie - zakres